Sekretess & Integritetspolicy

Entrés egen webbplats samt biljettsystem

Entré Gävle: Nedan kan du läsa om hur Entré Gävle använder information vi får från dig när du registrerar dig på vår hemsida. Själva biljettköpet sker inte på Entrés hemsida utan du registrerar dig i ett separat biljettsystem. (du länkas vidare från Entrés hemsida till ett biljettsystem).

Entregavle.se: här kan du anmäla dig för nyhetsbrev och andra tjänster så som exempelvis att bevaka ett evenemang eller få information om när vi får nya evenemang mm.

Biljettsystem: Entré Gävle använder sig av olika biljettsystemleverantörer för biljetthanteringen. Entré Gävle ansvarar inte för hur enskild biljettsystemleverantör hanterar dina uppgifter.

Läs hur biljettsystemslevrantören använder dina uppgifter innan du registrerar dig för själva biljettköpet. (exempel på biljettsystemsleverantörer/biljettsystem som Entré samarbetar med AXS, Actor, Tickster)

*  för mer information se vår Integritetspolicy.

Nyhetsbrev och andra Tjänster

Vi samlar in information om dig när du öppnar ett konto, när du köper biljetter, eller ringer oss, från de biljettkontor som vi själva driver eller på annat sätt hanterar samt när du använder våra webbplatser. Vi använder denna och annan information för att kunna erbjuda en bättre service, marknadsföring och support för dig och våra andra kunder.

När du exempelvis öppnar ett konto, köper biljetter eller ringer till oss, kan vi komma att be om ditt namn och telefonnummer för att ge bättre service och förbättra och förenkla din nästa kontakt med oss.

Som auktoriserad biljettföretag säljer Entré Gävle biljetter på uppdrag av tredje part som tillhandahåller eller sponsrar ett evenemang, eller som driver den verksamhet där vi håller våra evenemang. Vi hänvisar till dessa artister, agenter, arrangörer och sponsorer från vilka vi får biljetter att sälja som våra ”Evenemangspartners”. Vi kommer att dela din information med våra Evenemangspartners och kan även komma att dela din information med tredje part.

*  för mer information se vår Integritetspolicy.

Information om cookies

I likhet med många företag använder vi cookies (dvs. små textfiler som genom vår webbplats placeras på din dator) och spårningsverktyg. Dessa kan man själv välja om man vill ha aktiverade eller ej.

*  för mer information se vår Integritetspolicy.

Hur vi får din information

Direkt från dig. Om du registrerar dig på våra hemsida eller om du tar kontakt med våran kundservice via telefon.

Genom din användning av vår webbplats. Du kan använda vår webbplats via en dator, telefon, surfplatta eller annan enhet. Vi använder t.ex. spårningsverktyg som browser - cookies på vår webbsida för att samla in information om din användning.

*  för mer information se vår Integritetspolicy.

Du kan begränsa den information du ger

Du kan välja att inte få våra nyhetsbrev.

Du kan kontrollera och välja bort användningen av cookies och spårningsverktyg.

Du kan kontrollera och välja att förhindra oss ifrån att använda spårningsverktyg på dina enheter.

T.ex. kan du stänga av GPS-lokalisering eller push-meddelanden med hjälp av inställningarna på din telefon. Varje push-meddelande har en avregistreringslänk.

*  för mer information se vår Integritetspolicy.


Integritetspolicy Entré Gävle

Entré Gävle (Sundsvalls Biljettservice EK), org. nr 769603-9051 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder ikraft.

Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är enligt lagen den som hanterar personuppgifter, i detta fall

Entré Gävle (Sundsvalls Biljettservice EK) org.nr 769603-9051

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc.

Syftet med varför vi hanterar personuppgifter?

  • Syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden utifrån vår ide att synliggöra evenemang i Gävle med omnejd.
  • För framtagande av statistik avseende marknads-, besöks-, medlems-, leverantörs- och kundanalyser.
  • Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, medlemmar, besökare, intressenter, och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för undersökningar, bearbetningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden.

De personuppgifter som Entré Gävle behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller biljettköp hos våra biljettsystemsleverantörer eller annan kontakt. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade. Vid personlig kontakt samlar Entré Gävle också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna.

Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.

Uppgifter som samlas in när du söker en tjänst hos oss

När du söker tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 12 månader efter att ansökningstiden gått ut. Detsamma gäller för så kallade spontanansökningar.

Du kan, oavsett om det är en spontanansökan eller ansökan om tjänst/roll, när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att radera alla dina uppgifter kopplade till ansökan.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Entré Gävle behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Tiden varierar beroende på åtagandet och ev. rättsliga krav som omgärdar åtagandet.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar i våra register för marknadsföringsändamål även efter det att vi har fullgjort sina åtaganden, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Uppgifter som vi hanterar kopplat till den rättsliga grunden Berättigat intresse1 sparar vi normalt i 14 månader efter senaste kontakt. Undantag i det fall du varit engagerad hos oss, ex tillfälligt anställd, och kan tänkas komma tillbaka lagrar vi informationen i fem år efter det att du lämnade oss.

I de fall Entré Gävle använder intresseavvägning, även kallat Berättigat intresse, som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Direktmarknadsföring ingår i den kategorin. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Marknadsföringsåtgärder där du som kund/medlem aktivt valt att använda Entré Gävles tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Vill du få information om exakt hur länge dina uppgifter kommer att sparas är du välkommen att kontakta oss via post eller via e-post till sekretess@entresundsvall.se•

1 BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ÄNDAMÅL SOM RÖR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ELLER EN TREDJE PARTS BERÄTTIGADE INTRESSEN, OM INTE DEN REGISTRERADES INTRESSEN ELLER GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER VÄGER TYNGRE OCH KRÄVER SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, SÄRSKILT NÄR DEN REGISTRERADE ÄR ETT BARN

Säkerhet

Entré Gävle har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilka kan Entré Gävle komma att dela dina personuppgifter med?

Entré Gävle samarbetar med ett antal underleverantörer inom exempelvis IT-drift, press, logistik, hotell, biljettsystemsleverantörer etc. Entré Gävle kan komma att dela dina personuppgifter med dem för att vi tillsammans med underleverantörerna ska kunna erbjuda tjänster viktiga för vår verksamhet och vårt åtagande gentemot dig.

Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. I de fall vi använder oss av personuppgiftsbiträden kommer vi att teckna skriftliga avtal med biträdena där de förbinder sig att följa Entré Gävles behandlingsregler.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Entré Gävle hanterar och i vilka ändamål. De sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.

Du har även rätt att kräva att Entré Gävle raderar dina personuppgifter från samtliga system.

I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”.

Entré Gävle har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna

Vad gör Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 11:e maj 2018. Entré Gävle kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på entresundsvall.se. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur dina personuppgifter behandlas får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig.

Informationen kommer att finnas tillgänglig i god tid innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid ställa dina frågor till sekretess@entresundsvall.se

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.
Okej Läs mer